استان کرمانشاه

در این بخش عملکرد مراکز خدمات اشتغال و کاریابی های غیر دولتی استان کرمانشاه در سال 1385 به تفکیک جویندگان کار ثبت نام شده، فرصت های شغلی اعلام شده و بکارگمارده شدگان در بنگاه های اقتصادی از نظرخواهد گذشت.

الف) نحوه توزیع جویندگان کار

در سال 1385 در مجموع تعداد 16059 نفر در مراکز خدمات اشتغال و کاریابی های غیر دولتی استان کرمانشاه ثبت نام کرده اند. در زیر چگونگی توزیع این افراد بر حسب جنسیت آنها ملاحظه می گردد:

جنسیت

مرد

زن

کل

تعداد جویندگان کار

10398

5661

16059

درصد

64.7

35.3

100

 


استان کرمانشاه

در این بخش عملکرد مراکز خدمات اشتغال و کاریابی های غیر دولتی استان کرمانشاه در سال 1385 به تفکیک جویندگان کار ثبت نام شده، فرصت های شغلی اعلام شده و بکارگمارده شدگان در بنگاه های اقتصادی از نظرخواهد گذشت.

الف) نحوه توزیع جویندگان کار

در سال 1385 در مجموع تعداد 16059 نفر در مراکز خدمات اشتغال و کاریابی های غیر دولتی استان کرمانشاه ثبت نام کرده اند. در زیر چگونگی توزیع این افراد بر حسب جنسیت آنها ملاحظه می گردد:

جنسیت

مرد

زن

کل

تعداد جویندگان کار

10398

5661

16059

درصد

64.7

35.3

100

 

همانگونه که مشاهده می شود، در بین جویندگان کار ثبت نام شده ،10398 نفر مرد معادل 64.7  درصد و 5661 نفر زن معادل 35.3 درصد از ثبت نام شدگان جویای کار قرار دارد.

همچنین توزیع سنی این افراد به صورت زیر است:

گروههای سنی

تعداد جویندگان کار

درصد

24-15 سال

5549

34.6

34-25 سال

6858

42.7

44-35 سال

2444

15.2

54-45 سال

1033

6.4

55 سال و بیشتر

175

1.1

کل

16059

100

 

در بین گروههای سنی، گروه سنی 55 ساله و بیشتر با  1.1 درصد کمترین و 34-25 سال با 42.7 درصد بیشترین نسبت جویندگان کار را به خود اختصاص داده اند.

در سال 1385 از بین کل جویندگان کار، 7753 ( 48.3 درصد) فاقد مهارت و 8306 نفر ( 51.7 درصد) دارای مهارت بوده اند.

وضعیت مهارت

فاقد مهارت

دارای مهارت

کل

تعداد جویندگان کار

7753

8306

16059

درصد

48.3

51.7

100

 

طبق تعاریف بیان شده ، جویندگان کار دارای مهارت بر حسب نوع مرکز آموزش مهارت به سه دسته دارندگان مدرک مراکز فنی و حرفه ای ، مدرک آموزشگاه آزاد و مدرک آموزشگاههای وابسته به دولت تقسیم می گردند. بدین لحاظ جویندگان دارای مدرک مراکز فنی و حرفه ای با 5788 نفر معادل 69.7  درصد بیشترین و دارندگان مدرک آموزشگاههای وابسته به دولت با 1154 نفر معادل 13.9 درصد کمترین میزان بیکاران جویای کار دارای مهارت را به خود اختصاص داده اند.

نوع مدرک مهارتی

مدرک مراکز فنی و حرفه ای

مدرک آموزشگاههای آزاد

مدرک آموزشگاههای وابسته به دولت

کل

تعداد جویندگان کار

5788

1364

1154

8306

درصد

69.7

16.4

13.9

100

 

 

 

 

 

همچنین 166 نفر( 2.1 درصد) از جویندگان فاقد مهارت بر اساس اظهار تمایل خود برای کسب مهارت، به مراکز سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان معرفی گردیده که از این تعداد 64.5 درصد مرد و 35.5 درصد زن بوده اند.

جنسیت

مرد

زن

کل

تعداد معرفی شدگان به مراکز سازمان آموزش فنی و حرفه ای

107

59

166

درصد

64.5

35.5

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بر اساس میزان تحصیلات عنوان شده از سوی جویندگان کار، سطوح تحصیلی به بیسواد ، زیر دیپلم ، دیپلم،     فوق دیپلم ، لیسانس و فوق لیسانس و بالاتر تقسیم می گردد. بنابر اطلاعات بدست آمده 94.6 درصد از جویندگان     با سواد و 5.4 درصد بیسواد بوده اند. همچنین 4501 نفر معادل 28 درصد از جویندگان را افراد با تحصیلات عالی تشکیل می دهند. علاوه بر آن جویندگان کار لیسانس با 2296 نفر ( 51 درصد) بیشترین و کارجویان دارای تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر با 98 نفر( 2.2 درصد) کمترین جویندگان کار با تحصیلات عالی بوده اند.

وضعیت تحصیلی

بیسواد

زیر دیپلم

دیپلم

فوق دیپلم

لیسانس

 

 

فوق لیسانس و بالاتر

کل

تعداد

867

4747

5944

2107

2296

98

16059

درصد

5.4

29.6

37.0

13.1

14.3

0.6

100

 

توزیع جویندگان کار بر حسب نوع کاریابی به صورت زیر می باشد:

نوع کاریابی

تعداد جویندگان کار

درصد

مراکز خدمات اشتغال

1344

8.4

کاریابی های غیر دولتی

14715

91.6

کل

16059

100

 

 

 

 

 

 

همانگونه که ملاحظه می شود، 8.4 درصد جویندگان کار به مراکز خدمات اشتغال و 91.6 درصد از آنها به    کاریابی های غیر دولتی مراجعه نموده اند. همچنین 50.2 درصد از مردان و 54.5 درصد از زنان،جویندگان کار دارای مهارت می باشند.

جنسیت

فاقد مهارت

دارای مهارت

کل

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

مرد

5175

49.8

5223

50.2

10398

100

زن

2578

45.5

3083

54.5

5661

100

کل

7753

48.3

8306

51.7

16059

100

 

از بین کل جویندگان کار ثبت نام کرده مراکز خدمات اشتغال، مردان 68.7 درصد و زنان 31.3 درصد را شامل    گردیده ،این در حالی است که در کاریابی های غیر دولتی مردان 64.4 درصد و زنان 35.6 درصد بوده اند.

جنسیت

مراکز خدمات اشتغال

کاریابی های غیردولتی

کل

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

مرد

924

68.7

9474

64.4

10398

64.7

زن

420

31.3

5241

35.6

5661

35.3

کل

1344

100

14715

100

16059

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب) توزیع فرصت های شغلی اعلام شده

در سال 1385 تعداد 2383 فرصت شغلی در مراکز خدمات اشتغال و کاریابی های غیر دولتی ثبت شده که از این تعداد، به ترتیب 1040 و 1343 فرصت شغلی به مراکز خدمات اشتغال و کاریابی های غیر دولتی اعلام شده است.

نوع کاریابی

تعداد فرصت شغلی

درصد

مراکز خدمات اشتغال

1040

43.6

کاریابی های غیر دولتی

1343

56.4

کل

2383

100

 

فرصت های شغلی بر حسب نوع فعالیت بنگاههای  اعلام کننده به سه گروه ؛ خدمات ، صنعت و کشاورزی تقسیم شده است. از کل فرصت های شغلی اعلام شده، بخش خدمات 1189 فرصت شغلی معادل 49.9 درصد و بخش صنعت 1194 فرصت شغلی معادل 50.1 درصد را به خود اختصاص داده اما فرصت شغلی ای مربوط به بخش کشاورزی ثبت نشده است.

وضعیت مالکیت بنگاههای درخواست کننده نیروی کار نیز سه حالت ؛ خصوصی ، دولتی و تعاونی را شامل         می گردد. براین اساس توزیع آن به صورت زیر است:

وضعیت مالکیت

تعداد فرصت شغلی

درصد

خصوصی

2312

97.0

دولتی

17

0.7

تعاونی

54

2.3

کل

2383

100

 

 

 

اطلاعات بدست آمده از استان کرمانشاه نشان می دهد، تعداد 1551 فرصت شغلی ( 65.1 درصد) مربوط به مردان و 832 فرصت شغلی ( 34.9 درصد) مختص زنان بوده است. همچنین کارفرمایان به منظور جذب نیروی کار مورد نیاز، 60.1  درصد مرد و 39.9 درصد زن از مراکز خدمات اشتغال و 69 درصد مرد و 31 درصد زن از کاریابی های غیردولتی تقاضا کرده اند.

جنسیت

مراکز خدمات اشتغال

کاریابی های غیردولتی

کل

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

مرد

625

60.1

926

69.0

1551

65.1

زن

415

39.9

417

31.0

832

34.9

کل

1040

100

1343

100

2383

100

 

 

 

توزیع جنسی فرصت های شغلی به تفکیک فعالیت کارگاه بیانگر بیشتر بودن مردان در بخش صنعت با تعداد 1012   ( 65.2 درصد) و زنان در بخش خدمات با تعداد 650  ( 21.9 درصد) می باشد.

وضعیت فعالیت

مرد

زن

کل

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

خدمات

539

34.8

650

78.1

1189

49.9

صنعت

1012

65.2

182

21.9

1194

50.1

کشاورزی

0

0

0

0

0

0

کل

1551

100

832

100

2383

100

 

 

 

 

 

ج) معرفی شدگان به فرصت های شغلی

از بین 16059 مراجعه کننده به مراکز خدمات اشتغال و کاریابی های غیر دولتی استان کرمانشاه در سال 1385، 3510 نفر به فرصت های شغلی معرفی شده اند.

جنسیت

مرد

زن

کل

تعداد معرفی شدگان به فرصت های شغلی

2302

1208

3510

درصد

65.6

34.4

100

 

درصد معرفی شدگان به جویندگان سال 1385 ، 21.9 و درصد فرصت های شغلی اعلام شده به معرفی شدگان، 67.9 است. البته درصدهای یاد شده بر حسب نوع کاریابی به صورت زیر می باشد:

 

مراکز خدمات اشتغال

کاریابی غیر دولتی

کل

درصد معرفی شده به جوینده

درصد فرصت شغلی به معرفی شده

درصد معرفی شده به جوینده

درصد فرصت شغلی به معرفی شده

درصد معرفی شده به جوینده

درصد فرصت شغلی به معرفی شده

مرد

79.7

84.9

16.5

59.1

22.1

67.4

زن

147.1

67.2

11.3

70.7

21.3

68.9

کل

100.7

76.8

14.7

62.3

21.9

67.9

 

 

 

 

 

 

همچنین وضعیت معرفی شدگان به فرصت های شغلی در مراکز خدمات اشتغال و کاریابی های غیر دولتی بیانگر بالاتر بودن معرفی شدگان مرد در کاریابی های غیر دولتی با 72.6 درصد می باشد.

جنسیت

مراکز خدمات اشتغال

کاریابی های غیردولتی

کل

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

مرد

736

54.4

1566

72.6

2302

65.6

زن

618

45.6

590

27.4

1208

34.4

کل

1354

100

2156

100

3510

100

 

 

 

 

د) توزیع بکارگمارده شدگان

تعداد 1375 نفر در سال 1385 تحت عنوان بکارگمارده شده در مراکز خدمات اشتغال و کاریابی های غیر دولتی استان کرمانشاه ثبت شده است. بکارگمارده شدگان مراکز خدمات اشتغال 1040 نفر ( 75.6 درصد) و کاریابی های غیر دولتی 335 نفر ( 24.4 درصد) می باشد.

نوع کاریابی

تعداد بکارگمارده شدگان

درصد

مراکز خدمات اشتغال

1040

75.6

کاریابی های غیر دولتی

335

24.4

کل

1375

100

 

توزیع بکارگمارده شدگان به تفکیک جنسیت بیانگر58.4 درصد مرد و 41.6 درصد زن می باشد.

جنسیت

مرد

زن

کل

تعداد بکارگمارده شدگان

803

572

1375

درصد

58.4

41.6

100

 

درصد بکارگمارده شدگان به معرفی شدگان یکی از شاخصهایی است که میزان موفقیت کاریابی ها در دستیابی به اهداف خود را بیان می دارد لذا بررسی این امر ضروری به نظر می رسد.

 

مراکز خدمات اشتغال

کاریابی های غیر دولتی

کل

مرد

84.9

11.4

34.9

زن

67.2

26.6

47.4

کل

76.8

15.5

39.2

 

همانگونه که مشاهده می گردد، درصد بکارگمارده شدگان به معرفی شدگان مرد در مراکز خدمات اشتغال با 84.9 بالاترین سهم را به خود اختصاص داده است.

بکارگمارده شدگان اعلام شده از سوی مراکز خدمات اشتغال و کاریابی های غیر دولتی در گروه سنی 34-25 سال با 49 درصد بیشترین و گروه سنی 55 ساله و بیشتر با 0.4  درصد کمترین نسبت را دارا بوده اند.

گروههای سنی

تعداد بکارگمارده شدگان

درصد

24-15 سال

530

38.6

34-25 سال

674

49.0

44-35 سال

98

7.1

54-45 سال

67

4.9

55 سال و بیشتر

6

0.4

کل

1375

100

 

افراد بکارگمارده شده با توجه به میزان مهارت آنها به فاقد مهارت ( 41.5 درصد) و دارای  مهارت ( 58.5 درصد )       دسته بندی می گردند.

وضعیت مهارت

فاقد مهارت

دارای مهارت

کل

تعداد بکارگمارده شدگان

570

805

1375

درصد

41.5

58.5

100

 

 

 

 

 

همچنین در میان بکارگمارده شدگان دارای مهارت، افراد دارنده مدرک مراکز فنی و حرفه ای با 517 نفر                ( 64.2 درصد) بیشترین و دارنده مدرک آموزشگاههای وابسته به دولت با 88 نفر ( 10.9 درصد) کمترین میزان بکارگمارده شدگان دارای مهارت را به خود اختصاص داده اند.

نوع مدرک مهارتی

مدرک مراکز فنی و حرفه ای

مدرک آموزشگاههای آزاد

مدرک آموزشگاههای وابسته به دولت

کل

تعداد بکارگمارده شدگان

517

200

88

805

درصد

64.2

24.9

10.9

100

 

سطح تحصیلاتی بکارگمارده شدگان بیانگر بیشتر بودن دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم با 35.7 درصد بوده است. بکارگمارده شدگان بیسواد 20 نفر معادل 1.4 درصد و با سواد 1355 نفر معادل 98.6 درصد می باشند.

وضعیت تحصیلی

بیسواد

زیر دیپلم

دیپلم

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس و بالاتر

کل

تعداد

20

217

491

273

370

4

1375

درصد

1.4

15.8

35.7

19.9

26.9

0.3

100

 

 

 

 

 

 

 

مردان با 61 درصد و زنان با 55.1 درصد، بکارگمارده شدگان دارای مهارت را تشکیل داده اند. همچنین مردان با 39 درصد و زنان با 44.9 درصد، بکارگمارده شدگان فاقد مهارت را شامل می شوند.

جنسیت

فاقد مهارت

دارای مهارت

کل

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

مرد

313

39.0

490

61.0

803

100

زن

257

44.9

315

55.1

572

100

کل

570

41.5

805

58.5

1375

100

 

از بین کل بکارگمارده شدگان مراکز خدمات اشتغال، مردان 60.1 درصد و زنان 39.9 درصد را شامل گردیده ،این در حالی است که در کاریابی های غیر دولتی مردان 53.1 درصد و زنان 46.9 درصد بوده اند.

جنسیت

مراکز خدمات اشتغال

کاریابی های غیردولتی

کل

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

مرد

625

60.1

178

53.1

803

58.4

زن

415

39.9

157

46.9

572

41.6

کل

1040

100

335

100

1375

100