استان گیلان

در این بخش عملکرد مراکز خدمات اشتغال و کاریابی های غیر دولتی استان گیلان در سال 1385 به تفکیک جویندگان کار ثبت نام شده، فرصت های شغلی اعلام شده و بکارگمارده شدگان در بنگاه های اقتصادی از نظرخواهد گذشت.

الف) نحوه توزیع جویندگان کار

در سال 1385 در مجموع تعداد 28343 نفر در مراکز خدمات اشتغال و کاریابی های غیر دولتی استان گیلان ثبت نام کرده اند. در زیر چگونگی توزیع این افراد بر حسب جنسیت آنها ملاحظه می گردد:


استان گیلان

در این بخش عملکرد مراکز خدمات اشتغال و کاریابی های غیر دولتی استان گیلان در سال 1385 به تفکیک جویندگان کار ثبت نام شده، فرصت های شغلی اعلام شده و بکارگمارده شدگان در بنگاه های اقتصادی از نظرخواهد گذشت.

الف) نحوه توزیع جویندگان کار

در سال 1385 در مجموع تعداد 28343 نفر در مراکز خدمات اشتغال و کاریابی های غیر دولتی استان گیلان ثبت نام کرده اند. در زیر چگونگی توزیع این افراد بر حسب جنسیت آنها ملاحظه می گردد:

جنسیت

مرد

زن

کل

تعداد جویندگان کار

15711

12632

28343

درصد

55.4

44.6

100

 

همانگونه که مشاهده می شود، در بین جویندگان کار ثبت نام شده ،15711 مرد معادل 55.4 درصد و 12632 نفر زن معادل 44.6 درصد از ثبت نام شدگان جویای کار قرار دارد.

همچنین توزیع سنی این افراد به صورت زیر است:

گروههای سنی

تعداد جویندگان کار

درصد

24-15 سال

11233

39.6

34-25 سال

11952

42.2

44-35 سال

3779

13.3

54-45 سال

1217

4.3

55 سال و بیشتر

162

0.6

کل

28343

100

 

در بین گروههای سنی، گروه سنی 55 ساله و بیشتر با  0.6 درصد کمترین و 34-25 سال با 42.2 درصد بیشترین نسبت جویندگان کار را به خود اختصاص داده اند.

در سال 1385 از بین کل جویندگان کار، 17469 ( 61.6 درصد) فاقد مهارت و 10874 نفر ( 38.4 درصد) دارای مهارت بوده اند.

وضعیت مهارت

فاقد مهارت

دارای مهارت

کل

تعداد جویندگان کار

17469

10874

28343

درصد

61.6

38.4

100

 

طبق تعاریف بیان شده ، جویندگان کار دارای مهارت بر حسب نوع مرکز آموزش مهارت به سه دسته دارندگان مدرک مراکز فنی و حرفه ای ، مدرک آموزشگاه آزاد و مدرک آموزشگاههای وابسته به دولت تقسیم می گردند. بدین لحاظ جویندگان دارای مدرک مراکز فنی و حرفه ای با 7283 نفر معادل 67 درصد بیشترین و دارندگان مدرک آموزشگاههای وابسته به دولت با 1317 نفر معادل 12.1 درصد کمترین میزان بیکاران جویای کار دارای مهارت را به خود اختصاص داده اند.

نوع مدرک مهارتی

مدرک مراکز فنی و حرفه ای

مدرک آموزشگاههای آزاد

مدرک آموزشگاههای وابسته به دولت

کل

تعداد جویندگان کار

7283

2274

1317

10874

درصد

67.0

20.9

12.1

100

 

 

 

 

 

همچنین 656 نفر( 3.8 درصد) از جویندگان فاقد مهارت بر اساس اظهار تمایل خود برای کسب مهارت، به مراکز سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان معرفی گردیده که از این تعداد 52.4 درصد مرد و 47.6 درصد زن بوده اند.

جنسیت

مرد

زن

کل

تعداد معرفی شدگان به مراکز سازمان آموزش فنی و حرفه ای

344

312

656

درصد

52.4

47.6

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بر اساس میزان تحصیلات عنوان شده از سوی جویندگان کار، سطوح تحصیلی به بیسواد ، زیر دیپلم ، دیپلم،     فوق دیپلم ، لیسانس و فوق لیسانس و بالاتر تقسیم می گردد. بنابر اطلاعات بدست آمده 99.3 درصد از جویندگان     با سواد و 0.7 درصد بیسواد بوده اند. همچنین 6796  نفر معادل 24 درصد از جویندگان را افراد با تحصیلات عالی تشکیل می دهند. علاوه بر آن جویندگان کار لیسانس با 3666 نفر ( 53.9 درصد) بیشترین و کارجویان دارای تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر با 46 نفر( 0.7 درصد) کمترین جویندگان کار با تحصیلات عالی بوده اند.

وضعیت تحصیلی

بیسواد

زیر دیپلم

دیپلم

فوق دیپلم

لیسانس

 

 

فوق لیسانس و بالاتر

کل

تعداد

206

7797

13544

3084

3666

46

28343

درصد

0.7

27.5

47.8

10.9

12.9

0.2

100

 

توزیع جویندگان کار بر حسب نوع کاریابی به صورت زیر می باشد:

نوع کاریابی

تعداد جویندگان کار

درصد

مراکز خدمات اشتغال

3050

10.8

کاریابی های غیر دولتی

25293

89.2

کل

28343

100

 

 

 

 

 

 

همانگونه که ملاحظه می شود، 10.8 درصد جویندگان کار به مراکز خدمات اشتغال و 89.2 درصد از آنها به       کاریابی های غیر دولتی مراجعه نموده اند. همچنین 34.4 درصد از مردان و 43.3 درصد از زنان،جویندگان کار دارای مهارت می باشند.

جنسیت

فاقد مهارت

دارای مهارت

کل

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

مرد

10303

65.6

5408

34.4

15711

100

زن

7166

56.7

5466

43.3

12632

100

کل

17469

61.6

10874

38.4

28343

100

 

از بین کل جویندگان کار ثبت نام کرده مراکز خدمات اشتغال، مردان 56 درصد و زنان 44 درصد را شامل    گردیده ،این در حالی است که در کاریابی های غیر دولتی مردان 55.4 درصد و زنان 44.6 درصد بوده اند.

جنسیت

مراکز خدمات اشتغال

کاریابی های غیردولتی

کل

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

مرد

1708

56.0

14003

55.4

15711

55.4

زن

1342

44.0

11290

44.6

12632

44.6

کل

3050

100

25293

100

28343

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب) توزیع فرصت های شغلی اعلام شده

در سال 1385 تعداد 4014 فرصت شغلی در مراکز خدمات اشتغال و کاریابی های غیر دولتی ثبت شده که از این تعداد، به ترتیب 374 و 3640  فرصت شغلی به مراکز خدمات اشتغال و کاریابی های غیر دولتی اعلام شده است.

نوع کاریابی

تعداد فرصت شغلی

درصد

مراکز خدمات اشتغال

374

9.3

کاریابی های غیر دولتی

3640

90.7

کل

4014

100

 

فرصت های شغلی بر حسب نوع فعالیت بنگاههای  اعلام کننده به سه گروه ؛ خدمات ، صنعت و کشاورزی تقسیم شده است. از کل فرصت های شغلی اعلام شده، بخش خدمات 2151 فرصت شغلی معادل 53.6 درصد ، بخش صنعت 1665 فرصت شغلی معادل 41.5 درصد و بخش کشاورزی 198 فرصت شغلی معادل 4.9 درصد را به خود اختصاص داده است.

وضعیت مالکیت بنگاههای درخواست کننده نیروی کار نیز سه حالت ؛ خصوصی ، دولتی و تعاونی را شامل         می گردد. براین اساس توزیع آن به صورت زیر است:

وضعیت مالکیت

تعداد فرصت شغلی

درصد

خصوصی

3859

96.1

دولتی

14

0.4

تعاونی

141

3.5

کل

4014

100

 

 

 

اطلاعات بدست آمده از استان گیلان نشان می دهد، تعداد 2807 فرصت شغلی ( 69.9  درصد) مربوط به مردان و 1207 فرصت شغلی ( 30.1 درصد) مختص زنان بوده است. همچنین کارفرمایان به منظور جذب نیروی کار مورد نیاز ، 69.3 درصد مرد و 30.7 درصد زن از مراکز خدمات اشتغال و 70 درصد مرد و 30 درصد زن از کاریابی های غیردولتی تقاضا کرده اند.

جنسیت

مراکز خدمات اشتغال

کاریابی های غیردولتی

کل

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

مرد

259

69.3

2548

70.0

2807

69.9

زن

115

30.7

1092

30.0

1207

30.1

کل

374

100

3640

100

4014

100

 

 

 

توزیع جنسی فرصت های شغلی به تفکیک فعالیت کارگاه بیانگر بیشتر بودن مردان و زنان در بخش خدمات به ترتیب با تعداد 1434 ( 51.1 درصد) و 717 ( 59.4 درصد) می باشد.

وضعیت فعالیت

مرد

زن

کل

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

خدمات

1434

51.1

717

59.4

2151

53.6

صنعت

1221

43.5

444

36.8

1665

41.5

کشاورزی

152

5.4

46

3.8

198

4.9

کل

2807

100

1207

100

4014

100

 

 

 

 

 

ج) معرفی شدگان به فرصت های شغلی

از بین 28343 مراجعه کننده به مراکز خدمات اشتغال و کاریابی های غیر دولتی استان گیلان در سال 1385، 8917  نفر به فرصت های شغلی معرفی شده اند.

جنسیت

مرد

زن

کل

تعداد معرفی شدگان به فرصت های شغلی

5068

3849

8917

درصد

56.8

43.2

100

 

درصد معرفی شدگان به جویندگان سال 1385 ، 31.5 و  درصد فرصت های شغلی اعلام شده به معرفی شدگان، 45 است. البته درصدهای یاد شده بر حسب نوع کاریابی به صورت زیر می باشد:

 

مراکز خدمات اشتغال

کاریابی غیر دولتی

کل

درصد معرفی شده به جوینده

درصد فرصت شغلی به معرفی شده

درصد معرفی شده به جوینده

درصد فرصت شغلی به معرفی شده

درصد معرفی شده به جوینده

درصد فرصت شغلی به معرفی شده

مرد

37.1

40.9

31.7

57.5

32.3

55.4

زن

28.7

29.9

30.7

31.5

30.5

31.4

کل

33.4

36.7

31.2

46.1

31.5

45.0

 

 

 

 

 

 

همچنین وضعیت معرفی شدگان به فرصت های شغلی در مراکز خدمات اشتغال و کاریابی های غیر دولتی بیانگر بالاتر بودن معرفی شدگان مرد  در مراکز خدمات اشتغال با 62.2 درصد می باشد.

جنسیت

مراکز خدمات اشتغال

کاریابی های غیردولتی

کل

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

مرد

633

62.2

4435

56.1

5068

56.8

زن

385

37.8

3464

43.9

3849

43.2

کل

1018

100

7899

100

8917

100

 

 

 

 

د) توزیع بکارگمارده شدگان

تعداد 3581 نفر در سال 1385 تحت عنوان بکارگمارده شده در مراکز خدمات اشتغال و کاریابی های غیر دولتی استان گیلان ثبت شده است. بکارگمارده شدگان مراکز خدمات اشتغال 333 نفر ( 9.3 درصد) و کاریابی های     غیر دولتی 3248 نفر ( 90.8 درصد) می باشد.

نوع کاریابی

تعداد بکارگمارده شدگان

درصد

مراکز خدمات اشتغال

333

9.3

کاریابی های غیر دولتی

3248

90.7

کل

3581

100

 

توزیع بکارگمارده شدگان به تفکیک جنسیت بیانگر 69.6 درصد مرد و 30.4 درصد زن می باشد.

جنسیت

مرد

زن

کل

تعداد بکارگمارده شدگان

2494

1087

3581

درصد

69.6

30.4

100

 

درصد بکارگمارده شدگان به معرفی شدگان یکی از شاخصهایی است که میزان موفقیت کاریابی ها در دستیابی به اهداف خود را بیان می دارد لذا بررسی این امر ضروری به نظر می رسد.

 

مراکز خدمات اشتغال

کاریابی های غیر دولتی

کل

مرد

37.8

50.8

49.2

زن

24.4

28.7

28.2

کل

32.7

41.1

40.2

 

همانگونه که مشاهده می گردد، درصد بکارگمارده شدگان به معرفی شدگان مرد در کاریابی های غیر دولتی با 50.8 بالاترین سهم را به خود اختصاص داده است.

بکارگمارده شدگان اعلام شده از سوی مراکز خدمات اشتغال و کاریابی های غیر دولتی در گروه سنی 34-25 سال با 44.6 درصد بیشترین و گروه سنی 55 ساله و بیشتر با 1.9 درصد کمترین نسبت را دارا بوده اند.

گروههای سنی

تعداد بکارگمارده شدگان

درصد

24-15 سال

1221

34.1

34-25 سال

1595

44.6

44-35 سال

520

14.5

54-45 سال

176

4.9

55 سال و بیشتر

69

1.9

کل

3581

100

 

افراد بکارگمارده شده با توجه به میزان مهارت آنها به فاقد مهارت ( 65.1 درصد) و دارای  مهارت ( 34.9 درصد )       دسته بندی می گردند.

وضعیت مهارت

فاقد مهارت

دارای مهارت

کل

تعداد بکارگمارده شدگان

2330

1251

3581

درصد

65.1

34.9

100

 

 

 

 

 

همچنین در میان بکارگمارده شدگان دارای مهارت، افراد دارنده مدرک مراکز فنی و حرفه ای با 732 نفر                ( 58.5 درصد) بیشترین و دارنده مدرک آموزشگاههای وابسته به دولت با 166 نفر ( 13.3 درصد) کمترین میزان بکارگمارده شدگان دارای مهارت را به خود اختصاص داده اند.

نوع مدرک مهارتی

مدرک مراکز فنی و حرفه ای

مدرک آموزشگاههای آزاد

مدرک آموزشگاههای وابسته به دولت

کل

تعداد بکارگمارده شدگان

732

353

166

1251

درصد

58.5

28.2

13.3

100

 

سطح تحصیلاتی بکارگمارده شدگان بیانگر بیشتر بودن دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم با 42.7 درصد بوده است. بکارگمارده شدگان بیسواد 47 نفر معادل 1.3 درصد و با سواد 3534 نفر معادل 98.7 درصد می باشند.

وضعیت تحصیلی

بیسواد

زیر دیپلم

دیپلم

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس و بالاتر

کل

تعداد

47

1279

1529

372

342

12

3581

درصد

1.3

35.7

42.7

10.4

9.6

0.3

100

 

 

 

 

 

 

 

مردان با 34.3 درصد و زنان با 36.4 درصد، بکارگمارده شدگان دارای مهارت را تشکیل داده اند. همچنین مردان با 65.7 درصد و زنان با 63.6 درصد، بکارگمارده شدگان فاقد مهارت را شامل می شوند.

جنسیت

فاقد مهارت

دارای مهارت

کل

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

مرد

1639

65.7

855

34.3

2494

100

زن

691

63.6

396

36.4

1087

1000

کل

2330

65.1

1251

34.9

3581

100

 

از بین کل بکارگمارده شدگان مراکز خدمات اشتغال، مردان 71.8 درصد و زنان 28.2 درصد را شامل گردیده ،این در حالی است که در کاریابی های غیر دولتی مردان 69.4  درصد و زنان 30.6 درصد بوده اند.

جنسیت

مراکز خدمات اشتغال

کاریابی های غیردولتی

کل

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

مرد

239

71.8

2255

69.4

2494

69.6

زن

94

28.2

993

30.6

1087

30.4

کل

333

100

3248

100

3581

100